Odkrywcy Sekretów Nauki

Oswajamy matematykę w ÓSEMCE                                               

W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do  projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki”,  realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, którego celem jest -wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych  województwa opolskiego. Dwuletni projekt obejmuje realizację:

Program zajęć wyrównawczych zrealizowany już w naszej szkole był skierowany do uczniów wykazujących zainteresowanie matematyką, ale mających trudności z tego przedmiotu.

W ramach cotygodniowych spotkań przez nauczycieli: p. Annę Bromboszcz i p. Edytę Tyczko prowadzone były zajęcia wyrównawcze z matematyki dla grupy uczniów klas czwartych i piątych oraz zajęcia z przyrody dla klas szóstych prowadzone przez p. Żanetę Cieślak . Łącznie w zajęciach brało udział 50 uczniów naszej szkoły. Na pierwszym spotkaniu zapoznałyśmy uczestników z celami, zakresem tematycznym, sposobami realizacji przedsięwzięcia, zadaniami do wykonania i harmonogramem. Kolejne spotkania to dalsza nauka oparta na metodzie eksperymentu. Podejmowane działania rozwijały kreatywność, ciekawość, wspierały każdego uczestnika i wpływały na jego rozwój. Uczniowie poznawali otaczającą rzeczywistość, dokonywali obserwacji, przeprowadzali doświadczenia, a w szczególności nabywali umiejętność pracy zespołowej.

Celem programu zajęć wyrównawczych było zainteresowanie uczniów matematyką, z którą wychowankowie mają duże problemy. Zrealizowane zajęcia pozwoliły na przezwyciężanie trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych. Zajęcia projektowe stworzyły szansę nadrobienia braków poprzez indywidualizację pracy z uczniem, jak również wydłużenie czasu potrzebnego do opanowania zagadnień sprawiających im największe problemy. Dzięki uczestnictwu w zajęciach motywacja do nauki wzrosła. Niewątpliwą satysfakcją było to, iż wszyscy uczestnicy w przyszłości chcieliby brać udział w zajęciach tego typu i pogłębiać swoją wiedzę. Wynika z tego, że realizacja zajęć przyniosła zamierzone efekty, a co za tym idzie wzrost jakości nauczania matematyki w naszej szkole.

Anna Bromboszcz
Edyta Tyczko