Świetlica szkolna

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 16.30

Celem głównym naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły.

Cele szczegółowe świetlicy:

Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, w domu i środowisku lokalnym)

Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.

Rozbudzanie i rozwój zainteresowań i zdolności oraz dociekliwości poznawczej.

Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej, zasad współpracy i współdziałania  oraz kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów.

Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych.

Zadania świetlicy:

  • Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i opieki.
  • Stwarzanie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem.
  • Niesienie pomocy w uzupełnianiu braków wychowania rodzinnego i środowiskowego.
  • Opieka, pomoc i rada w każdej sytuacji , która przysparza dzieciom istotnych trudności.
  • Organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu (jeśli to możliwe na świeżym powietrzu).
  • Organizowanie nauki i właściwej pomocy, odrabianie zadań domowych.
  • Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej).
  • Organizowanie konkursów świetlicowych i szkolnych dających możliwość szerszego udziału wychowanków w życiu szkoły oraz prezentacji na forum szkoły.
  • Stała systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
  • Organizowanie korzystania z wyżywienia – obiady szkolne, zapewnienie opieki podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej;

Aby zapisać dziecko do naszej świetlicy należy wypełnić „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy” i złożyć ją do wychowawcy świetlicy.

Świetlica w naszej szkole to miejsce w którym zapewnia się uczniom opiekę przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, stwarza się warunki  do aktywnego wypoczynku, odrabiania prac domowych, do spędzenia czasu w miłym i przyjaznym  otoczeniu. Szczególną uwagę przywiązujemy do integrowania grupy świetlicowej poprzez wzajemne poznanie, akceptację, kształtowanie postawy asertywnej oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad i norm społecznych. Dokładamy starań, aby czas spędzony w świetlicy sprzyjał rozwijaniu zainteresowań. W świetlicy odbywają się m. in.  zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne i ruchowe; uczniowie korzystają z różnorodnych form aktywności. Dbamy także o to, aby kultywować tradycje patriotyczne, świąteczne oraz przybliżać ich historię, nie zapominamy także o naszym środowisku lokalnym. Obchodzimy także wesołe święta takie jak np.: „Dzień pluszowego misia”, Dzień uśmiechu” czy Dzień kundelka”.

Dzieci mają także sporo czasu na wspólne zabawy np. z wykorzystaniem gier planszowych i układanek edukacyjnych. Sporym zainteresowaniem cieszą się klocki konstrukcyjne, klocki Lego oraz tradycyjne klocki drewniane, z których powstają niesamowite budowle i pojazdy. Dzieci mają również możliwość udziału w zajęciach tkackich z wykorzystaniem krosen, które nie tylko rozwijają i kształtują wyobraźnię, ale również uczą cierpliwości i wyciszają. Kolejną propozycją są zajęcia z elementami biblioterapii oraz zabawy w mini teatr z wykorzystaniem teatrzyku z pacynkami. Te formy aktywności to nie tylko zabawa, ale również możliwość przełamywania nieśmiałości, kształtowania umiejętności wypowiadania się oraz korygowania błędów wymowy.

W naszej szkole mamy do dyspozycji salę świetlicową, małą salę gimnastyczną, plac zabaw przed budynkiem szkolnym oraz boisko. Jeśli tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne dzieci spędzają czas na świeżym powietrzu. Uczniowie mogą ponadto skorzystać z dożywiania w stołówce szkolnej.

Zajęcia w naszej świetlicy prowadzone są w sposób cykliczny i zorganizowany w oparciu o roczny plan pracy.

Oto krótka prezentacja niektórych z naszych działań:

Wrzesień to czas powrotu z wakacji, wspomnień z letniego wypoczynku oraz poznania zwyczajów i tradycji panujących w naszej świetlicy poprzez wspólne zabawy.

Październik to zajęcia o tematyce jesiennej, „Tydzień opieki nad zwierzętami”,                     ale także wzajemne poznanie  i nawiązywanie dobrych relacji między dziećmi.

Listopad upłynął nam pod hasłem dbamy o zdrowie i zdrowe odżywianie oraz uprawiamy sport. W świetlicy odbył się dzień zdrowego gotowania w ramach akcji „Śniadanie daje moc”

Grudzień w naszej świetlicy to oczywiście Barbórka, Mikołajki oraz przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, poznanie polskich tradycji wigilijnych i świątecznych oraz wykonywanie ozdób z wykorzystaniem różnych materiałów.

W styczniu powitaliśmy Nowy Rok, projektowaliśmy stroje i maski karnawałowe, rozmawialiśmy o wartości rodziny, szacunku wobec osób starszych oraz zastanawialiśmy się za co kochamy nasze babcie i dziadków.

W lutym – poznawaliśmy m. in. zabytki naszego miasta i ciekawe miejsca w Brzegu oraz rozmawialiśmy o naszym bezpieczeństwie podczas zabaw na śniegu                                        i lodzie.

W marcu – obchodziliśmy Dzień Kobiet, rozmawialiśmy o zawodach, które wykonują, obserwowaliśmy otaczającą przyrodę i cieszyliśmy się z nadejścia wiosny, która zakwitła różnymi kolorami także w naszej świetlicy.

Kwiecień – to czas intensywnych przygotowań do Świąt wielkanocnych, poznania polskich tradycji i zwyczajów. Wiosenny okres to także promowanie zdrowego stylu życia, zasad prawidłowego odżywania oraz aktywnego wypoczynku.

Maj w naszej świetlicy to Święto Flagi, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, poznanie zabytków Warszawy oraz obchody Dnia Mamy, podkreślenie jej ważnej roli w rodzinie, pogłębienie szacunku i wdzięczności wobec naszych rodziców.

Czerwiec to oczywiście radosne obchody Dnia Dziecka, kolorowy tydzień w świetlicy. W czerwcu wędrowaliśmy również z atlasem przez Polskę, poznawaliśmy ciekawe miejsca  i różne zakątki naszego kraju.

Najlepszym dowodem efektywnie spędzonego czasu w świetlicy jest uśmiech                           i radość naszych podopiecznych.