Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu informuje, że:
zgodnie z ort. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
1. Administratorem danych osobowych uczniów jest Dyrektor Publicznej SzkołyPodstawowej Nr 8 z siedzibą w Brzegu przy ul. Lompy 1, tel.: 77 404 52 15, email: psp8@brzeg.pl
2. Dane osobowe uczniów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U.z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
3. Inspektorem Ochrony Danych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Brzegu jest mgr Katarzyna Wolak
4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Brzegu jest możliwy jest pod numerem tel. 77 404 52 15